ท่านสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวกับงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ที่ โทร 02-222-2849
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นายโชติ เชื้อโชติ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

คลิก

การเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานในสังกัด มท.

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
   
จังหวัด
   
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมคนที่

counter

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 53

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หนังสือเวียนที่สำคัญ
ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา
คกก.พิจารณาร่างกฎหมายของ มท.
คณะทำงานด้านการปฏิรูปกฎหมาย
คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านระเบียบกฎหมาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การค้นหา

เว็บไซต์อื่นๆ
www..law.moi.go.th
ระเบียบกฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย
เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทีวี/หนังสือพิมพ

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 2849

E-Mail : law2555@hotmail.co.th

การใช้งาน WEB SITE ให้ได้ความสวยงาม ควรตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768